Quá trình phát triển

- Ngày 10/08/2011 thành lập công ty lấy tên Công Ty TNHH thương mại dịch vụ và trang thiết bị máy VNSUN.

- Ngày 25/06/2015 chính thức cổ phần hóa và đổi tên công ty thành công ty xây lắp cơ điện Minh Cường.